Postępowanie układowe

Postępowanie w sądziePostępowanie układowe to rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego, które umożliwia dłużnikowi zawarcie układu z wierzycielami. Prowadzone jest wobec przedsiębiorców niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością. Można z niego skorzystać, jeśli problemy finansowe firmy nie są na tyle głębokie, by ich umorzenie wymagało podjęcia nadzwyczajnych działań. Je­śli sytuacja dłużnika jest bardzo trudna, lepsze rozwiązanie stanowi postępowanie sanacyjne. Nie rekomendujemy postępowania układowego także dla tych dłużników, którzy chcą dokonać dogłębnych zmian w strukturze firmy oraz przedmiocie jej działania lub posiadają wierzycieli nieobjętych układem – mogą oni dalej prowadzić egzekucje majątku przedsiębiorcy, co doprowadzi do niezamierzonych konsekwencji.

 

Co oznacza przyspieszone postępowanie układowe?

Przyspieszone postępowanie układowe trwa 3-4 miesiące. Tryb przewiduje krótsze terminy na dopełnienie formalności, takich jak przygotowanie wniosku, spisu wierzytelności i spisu wierzytelności spornych oraz planu restrukturyzacyjnego. Do zalet przyspieszonej procedury należy także:

  • zawieszenie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności objętych układem;
  • swoboda w kierowaniu przedsiębiorstwem;
  • ochrona firmy przed rozwiązaniem umów kluczowych;
  • możliwość uchylenia zajęcia rachunków bankowych;
  • uniknięcie stygmatyzacji dłużnika.

Otwarcie uproszczonego postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy co najmniej 75% sumy wierzytelności przysługujących wierzycielom ma charakter bezsporny.