Jednoosobowa działalność gospodarcza a ogłoszenie upadłości

Upadłość przedsiębiorstwa mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik. Takie prawo przyznaje się także wspólnikom odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Ogłoszenie upadłości to rozwiązanie dla dłużników, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dla dłużników niewypłacalnych jest to jedna z korzystniejszych opcji, dzięki której będą mogli wydostać się ze spirali zadłużenia i zacząć nowy start.

 

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości przedsiębiorstwa jest jego niewypłacalność. Przy czym przedsiębiorca powinien mieć możliwość oddłużenia. Nie zawsze jednak brak zapłaty w terminie skutkuje przesłanką do ogłoszenia upadłości. Wiele zależy od charakteru prowadzonej działalności oraz przyczyny niewypłacalności.

Dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Od momentu, gdy niewypłacalność powstanie, dłużnik ma 30 dni na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. W przypadku niewypłacalności powinien dodatkowo posiadać środki pieniężne na pokrycie kosztów postępowania i choć w części na zaspokojenie wierzycieli. Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy nie powinna być problemem w razie braku środków na koszty postępowania. Wystarczy, że dłużnik zamknie działalność i po wykreśleniu z CEIDG zyska konsumencką zdolność upadłościową.

 

Nowelizacja prawa upadłościowego w zakresie JDG

Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe 24 marca 2020 roku niesie ze sobą korzyści dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Sprawiła ona, że znajdują się w takiej samej sytuacji, jak osoby, które JDG nie prowadzą. Oznacza to, że osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na tych samych zasadach, co konsumenci. Dotyczy to jednak wyłącznie przedsiębiorców prowadzących działalność w formie jednoosobowej lub wspólników spółki cywilnej. Natomiast spółki wciąż działają na zasadach upadłości przedsiębiorców, podlegającej bardziej restrykcyjnym przepisom.

problemy finansowe

 

Co więcej, dłużnik od razu decyduje, czy chce złożyć wniosek o upadłość jako konsument, czy przedsiębiorca. W drugim przypadku musi mieć środki pieniężne na zaspokojenie wierzycieli i poniesienie kosztów postępowania. Nowelizacja ustawy pozwala także przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą zachować część środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w ramach postępowania upadłościowego. Prawo upadłościowe nie wyklucza prowadzenia przez upadłego konsumenta działalności gospodarczej. Podobnie jak po ogłoszeniu upadłości konsument może podjąć zatrudnienie, np. na podstawie umowy o pracę.

Ważną zmianą jest także uproszczenie procesu uzyskiwania statusu upadłego. Obecnie dłużnik może ogłosić upadłość nawet wtedy, gdy niewypłacalność lub jej pogłębienie powstały z jego winy. Zmieniły się również formy oddłużania. Obecnie są takie same jak te przysługujące konsumentom. Mimo to nadal jest możliwe sporządzenie klasycznego planu spłaty wierzycieli na wniosek dłużnika.