Zajęcia egzekucyjne

Obawiasz się, że komornik zapuka do Twoich drzwi, a na Twoje konto bankowe wpłynie zajęcie egzekucyjne? Nie czekaj na wyrok sądu lub nakaz zapłaty. Zgłoś się do nas, a my rozwiążemy Twoje problemy z długami. Pomożemy Ci wstrzymać egzekucję lub odblokować konto zajęte przez komornika.

W ramach kompleksowej pomocy prawnej związanej z wszczętym postępowaniem egzekucyjnym oferujemy:

  • przeprowadzanie negocjacji z wierzycielami i komornikami;
  • doradztwo prawne;
  • przygotowanie planu oddłużania;
  • kontrolę czynności egzekucyjnych i ochronę prawną w trakcie postępowania;
  • powództwo przeciwegzekucyjne w sądzie oraz składanie skarg na czynności komornicze.

Szczegółowo analizujemy każdą sprawę i sprawdzamy, czy roszczenie jest zasadne oraz czy nie uległo przedawnieniu. Dochodzimy, czy środek egzekucyjny został właściwie dobrany, a także czy żądana kwota nie została zawyżona. Podejmujemy negocjacje z wierzycielami bądź komornikiem w celu wstrzymania egzekucji lub rozłożenia zaległości zadłużenia na raty. Dzięki naszym działaniom możesz między innymi zmniejszyć albo anulować koszty postępowania oraz zawiesić bądź całkowicie umorzyć egzekucję. Pomagamy chronić Twój majątek i zadbać o Twój spokój.

Zajęcie konta przez komornika

Komornik zajmie Twoje konto w sytuacji, gdy nie będziesz spłacać kolejnych rat, zaległych należności lub bank nie zgodzi się na rozłożenie kredytu. Zajęcie konta przez komornika następuje po uzyskaniu przez wierzyciela tytułu wykonawczego i przekazaniu sprawy komornikowi. Dla komornika zajęcie rachunków bankowych jest najłatwiejszą, a zarazem najskuteczniejszą drogą do odzyskania środków pieniężnych. Co ważne, zajęcie komornicze obejmuje nie tylko środki znajdujące się na koncie w chwili dokonania blokady, ale także Twoje przyszłe wpływy, co może również oznaczać zajęcie wynagrodzenia. Interesuje go zarówno rachunek osobisty, jak i wszystkie współdzielone konta. Egzekucja komornika na koncie może odbyć się drogą elektroniczną. Po nadesłaniu wezwania masz zazwyczaj 7 dni na spłatę długu. Istnieje jednak możliwość wystosowania pisma o braku możliwości szybkiej spłaty długu na skutek ciężkiej sytuacji materialnej lub wydarzeń losowych. 

wyrok sądowy

 


Jak odblokować zajęty rachunek bankowy?

Zajęty rachunek bankowy oznacza, że zablokowane zostały na nim środki na poczet spłaty zadłużenia. Brak funduszy wystarczających do spłaty długu zobowiązuje bank do monitorowania Twoich wpływów w każdym miesiącu. Po przekroczeniu kwoty wolnej będzie przekazywał każdą możliwą sumę komornikowi. Nie będziesz mógł swobodnie dysponować pieniędzmi tak długo, aż zobowiązania zostaną spłacone. Ponadto w czasie trwania postępowania egzekucyjnego obciążony zostaniesz także opłatami za jego prowadzenie.

Najlepszym rozwiązaniem problemu jest możliwie szybkie uregulowanie długu. Po zapłaceniu zajęcia u komornika lub wierzyciela dopilnuj, aby do banku wpłynęło pismo o umorzeniu postępowania. Dopóki instytucja nie otrzyma takiej informacji, nie odblokuje Twoich rachunków.

Jeśli szybka spłata zobowiązań nie jest możliwa, skontaktuj się z naszą kancelarią. Podejmiemy się negocjacji z wierzycielem lub komornikiem. Ustalimy z nim nowe warunki spłaty, które będą korzystne dla obu stron. Postaramy się o rozłożenie długu na raty lub umorzenie jego części.

 

Zajęcie wynagrodzenia przez komornika

Zdarzają się też stresujące i uciążliwe sytuacje, takie jak jednoczesne zajęcie rachunku i wynagrodzenia. Pracodawca musi zastosować się do dyspozycji komornika, ponieważ w przeciwnym wypadku grozi mu kara grzywny. Jednak zajęte wynagrodzenie (maksymalnie w 60%) w połączeniu z problemami w wypłacie pieniędzy z zablokowanego rachunku może pozbawić dłużnika środków do życia. W takich przypadkach składamy u komornika wniosek o ograniczenie egzekucji. W odpowiedzi na odmowę lub brak reakcji składamy skargę do sądu. Dłużnik może też wnioskować u pracodawcy o wypłatę wynagrodzenia „do ręki”.

Egzekucja z wynagrodzenia jest powszechnym sposobem ściągnięcia świadczeń pieniężnych, z uwagi na niskie koszty komornicze, prostotę oraz efektywność w regulowaniu należności. Do egzekucji z wynagrodzenia dłużnika komornik przystępuje przez jego zajęcie. Jest ono dokonane z chwilą doręczenia wezwania dłużnikowi zajętej wierzytelności. Komornik wzywa również pracodawcę, aby wypłacane wynagrodzenie ograniczył jedynie do kwoty wolnej od zajęcia. Pozostała część, czyli zajęte wynagrodzenie powinno być przekazywane wierzycielowi. Po dokonaniu zajęcia pracodawca nie może zwolnić się z obowiązku przekazania wierzycielowi lub komornikowi zajętej części wynagrodzenia, natomiast dłużnik nie może odbierać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego odpowiada stawce minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy, osoby zatrudnione na umowę o pracę mają ochronę swojego wynagrodzenia. Oznacza to, że obowiązuje limit zajęcia komorniczego na poziomie 50 procent otrzymywanego wynagrodzenia. Gdy zajęte wynagrodzenie dłużnika nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych należności, następuje zbieg egzekucji sądowej i administracyjnej, który rozstrzyga się z mocy samego prawa.