Jak i kiedy ogłosić upadłość gospodarczą?

Upadłość przedsiębiorstwa ma miejsce, gdy firma staje się niewypłacalna lub gdy jej zobowiązania przekraczają wartość majątku. Ogłoszenie upadłości gospodarczej to rozwiązanie dla firm, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Za sprawą tej procedury firma może wydostać się ze spirali zadłużenia i rozpocząć nowy start bez długów.

 

Upadłość gospodarczą mogą ogłosić zarówno duże firmy, jak i małe jednoosobowe działalności gospodarcze. Wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć dłużnik. Takie prawo przyznaje się także wspólnikom odpowiadającym bez ograniczenia za zobowiązania spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnej. Jeżeli dłużnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której przyznaje się zdolność prawną na podstawie innych rozporządzeń, wówczas wniosek może złożyć każdy, kto ma prawo do ich reprezentowania.

Główną przesłanką do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Przy czym przedsiębiorca powinien mieć możliwość oddłużenia. Wiele zależy także od charakteru prowadzonej działalności oraz przyczyny niewypłacalności. Przedsiębiorcy mogą mieć przecież do czynienia z niewypłacalnością bieżącą np., gdy główny klient nie opłacił faktury w terminie.

Warto także wspomnieć w tym miejscu, że przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą znajdują się w takiej samej sytuacji, jak osoby, które JDG nie prowadzą. Oznacza to, że osoby posiadające wpis do CEIDG mogą ogłosić upadłość na tych samych zasadach, co konsumenci.

 

Jak wygląda procedura ogłoszenia upadłości gospodarczej?

upadłość

Cała procedura rozpoczyna się od złożenia wniosku o upadłość gospodarczą. Przedsiębiorca ma czas na dostarczenie wniosku do sądu w ciągu 30 dni od momentu powstania stanu niewypłacalności, czyli sytuacji, gdy:

  • opóźnienie w opłatach przekracza 3 miesiące,
  • wartość zobowiązań przewyższa majątek dłużnika przez czas dłuższy niż 24 miesiące.

W tym okresie przedsiębiorcy powinni unikać nowych zobowiązań finansowych i na bieżąco wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom. Stworzenie w oczach sądu wizerunku uczciwego przedsiębiorcy pomaga w rozpatrzeniu sprawy na korzyść dłużnika.

 

Jakie wyróżniamy tryby upadłości gospodarczej?

Upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona w dwóch trybach, czyli w wyniku postępowania:

  • likwidacyjnego, gdzie majątek firmy zostaje wyprzedany przez syndyka. Z uzyskanych w ten sposób środków pokrywana jest ta część zobowiązań wobec wierzycieli, która nie została umorzona przez sąd,
  • układowego, gdzie istnieje możliwość zawarcia porozumienia między stronami. Dzięki tej procedurze firma może przetrwać, a ciążące na niej zobowiązania zostają zmniejszone.

Przy ogłaszaniu upadłości warto skorzystać z pomocy doświadczonego prawnika, który udzieli wstępnego doradztwa, prawidłowo przygotuje wniosek upadłościowy, przedstawi możliwe warianty postępowania oraz będzie reprezentował dłużnika przed sądem.